Nástavbové studium.


Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou 64 – 41- L / 51

Charakteristika oboru
Vzdělávací program oboru vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání je koncipován jako dvouleté nástavbové studium a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti absolventům tříletých oborů vzdělání s výučním listem, potřebné pro výkon činností ekonomického zaměření a pro samotné podnikání. Teoretické vyučování probíhá tradiční formou denního studia, praxi absolvují žáci v obou ročnících na pracovišti praktického vyučování školy, kde si prověří své teoretické znalosti v praxi.

Uplatnění v praxi:
Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně – ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku (např. jako odborný provozní a řídící pracovník, administrativní pracovník, asistent ekonoma, ředitele apod., účetní asistent, obchodní zástupce, organizační pracovník, mzdový či obchodní referent, personalista, pracovník marketingu), anebo samostatně podnikat.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.


Požadavky na přijetí:
– posouzení prospěchu na učebním oboru
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek (viz. kritéria)
– dobrý zdravotní stav

Download dokumentů:

Učebnice:
Podnikání – 1. ročník
Podnikání – 2. ročník

Back to Top
ISŠ Příbram