Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: info@iss.pb.cz

Přijímaní do vyššího ročníku.

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČO: 00508268, E-mail: iss@pbm.czn.cz
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz

KRITÉRIA  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Předchozí studium lze uznat a zařadit tak uchazeče do vyššího ročníku. O přijetí rozhoduje na základě podané přihlášky ředitel školy, který může po uchazeči požadovat složení rozdílových zkoušek, určit jejich počet a rozsah.

Obory vzdělání s výučním listem:

66-52-H/01 Aranžér (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce)

29-54-H/01 Cukrář (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce)

65-51-H/01 Kuchař- číšník (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce)

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

65-42-M/01 Hotelnictví (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce)

65-42-M/02 Cestovní ruch (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce)

64-41-L/51 Podnikání (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce)

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: do naplnění kapacity třídy

Přihláška ke vzdělávání: Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli školy do 1. března 2019. Škola vyžaduje pro každé kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na tiskopisu předepsané ministerstvem (nástavbové studium zde, ostatní obory vzdělání zde). 

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • Ročníková vysvědčení, v případě dokončeného vzdělání vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělání;
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka absolvovat zvolený obor bez omezení (neplatí pro obor Podnikání);
  • V případě zdravotního postižením nebo znevýhodnění vyžadujeme posudek školského poradenského zařízení.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění).
  • Posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče příslušným registrovaným praktickým lékařem (neplatí pro obor Podnikání).
  • Počet přijatých žáků do vyšších ročníků bude určen počtem volných míst ve třídách jednotlivých ročníků. Uchazeči o přijetí ve vyšším ročníku nevykonávají přijímací zkoušku. V případě většího množství uchazečů o studium než volných míst budou uchazeči vybíráni na základě průměru známek ze všech předmětů v pololetí a na konci posledního školního roku předchozího studia na SŠ.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy a webových stránkách školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno po přijetí jejich přihlášky ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Přijatým uchazečům již nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude odesláno poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti výsledkům přijímacího řízení: Odvolání uchazeče proti nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Termíny dalších kol přijímacího řízení: V případě, že se nenaplní předpokládané počty přijímaných žáků v prvním kole, budou vyhlašována další kola. Termíny případných dalších kol přijímacího řízení budou včas zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách školy. Škola si vyhrazuje právo obory vzdělání neotevřít, pokud nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů. Zájemcům o takový obor pak bude nabídnut náhradní obor vzdělání.

31. 1. 2019

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ Příbram