Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Oznámení rozhodnutí o přijetí Kuchař – číšník.

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ISŠ HPOS PŘÍBRAM
DO OBORŮ S VÝUČNÍM LISTEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 /2020.

MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je
tak možno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§60e odst. 3
školského zákona).
Odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje.

 ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy uchazeč potvrzuje svůj úmysl
vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních
dnů
, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním
seznamu přijatých uchazečů.
V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním
dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ.

Zveřejněno dne 23. 4. 2019

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ