Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: info@iss.pb.cz

Obory s maturitní zkouškou.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Uchazeči o obor Podnikání odevzdávají místo zápisového lístku Potvrzení o nástupu ke studiu.

Zveřejněno dne 16. 6. 2020

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ Příbram