Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: info@iss.pb.cz

Obor vzdělání HOTELNICTVÍ.

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČO: 00508268, E-mail: iss@pbm.czn.cz
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

HOTELNICTVÍ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 353/2016 ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení:

Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 65-42-M/01 Hotelnictví (tento kód a název oboru se uvádí na přihlášce)

ŠVP: Hotelová škola

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45 žáků

Přihláška ke vzdělávání: Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli školy do 1. března 2019. Škola vyžaduje pro každé kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na tiskopisu předepsané ministerstvem (zde) a to i v případě, že v 2. kole se uchazeč hlásí na tentýž obor, na který nebyl přijat v 1. kole.

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie:

 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, a to pouze v případě, pokud klasifikace uvedená v přihlášce není ověřena školou.
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka absolvovat zvolený obor bez omezení.
 • V případě zdravotního postižením nebo znevýhodnění vyžadujeme posudek školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
 • V případě, že uchazeč plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole, požadujeme doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou a osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení (tzv. nostrifikace). Doklady v jiném než českém a slovenském jazyce musí být úředně přeloženy.

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění).
 2. Posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče příslušným registrovaným praktickým lékařem.
 3. Výsledky povinné jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva z oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZP.
  Každý uchazeč může v rámci 1. kola přijímacího řízení konat JPZ ve dvou termínech. Započítává se mu pouze lepší výsledek z každého testu, k horšímu výsledku se nepřihlíží. Maximální počet bodů je v testu z MAT i z ČJL stanoven na 50 bodů.

  Termíny JPZ:
  1. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě: 12. 4. 2019
  2. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě: 15. 4. 2019 

  Pozvánky k JPZ budou školám zpřístupněny nejpozději 14 dní před jejím konáním, pak budou rozeslány uchazečům. Doporučujeme uvést na přihlášce kontaktní e-mailovou adresu, aby bylo možné poslat pozvánku elektronicky. Věnujte prosím pozornost všem údajům na pozvánce, zejména pokynům k povoleným pomůckám.U uchazečů – cizinců, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z ČJL. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání se ověří rozhovorem.Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek. O vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.Další informace o JPZ včetně s ilustračních testů najdete na www.cermat.cz

 4.  Hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ
  Uchazečům se hodnotí průměr známek ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školní docházky.

Uchazečům budou přidělovány body za výsledky na ZŠ podle následující tabulky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení přijímacího řízení v 1. kole: Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 67 %, cca 33 % pak tvoří hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ.

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů:

a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí („nahlížení do spisu“): 29. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 v sekretariátu školy.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: V souladu s platnými předpisy lze zveřejnit výsledky hodnocení uchazečů Cermatem nejdříve 28. 4. 2019. Dne 30. 4. 2019 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů na úřední desce školy a webových stránkách školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno po přijetí jejich přihlášky ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Přijatým uchazečům již nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude odesláno poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti výsledkům přijímacího řízení: Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Zápisový lístek: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo byl přijat na obor vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoř. Dokladem pro vydání zápisového lístku je pak rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Pokud se uchazeč hlásí ze základní školy, zápisový lístek mu vydá základní škola. Ostatním uchazečům vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Termíny dalších kol přijímacího řízení: V případě, že se nenaplní předpokládané počty přijímaných žáků v prvním kole, budou vyhlašována další kola. Termíny případných dalších kol přijímacího řízení budou včas zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách školy. Protože se v dalších kolech nekonají jednotné přijímací zkoušky, budou případní uchazeči přijímání pouze podle počtu bodů dosažených za hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ. Škola si vyhrazuje právo obory vzdělání neotevřít, pokud nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů. Zájemcům o takový obor pak bude nabídnut náhradní obor vzdělání.

31. 1.  2019

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ Příbram