Uvedené aktivity byly zvoleny pro splnění cílů a vizí školy směřující ke kvalitnímu vzdělávání žáků pro uplatnění v praxi a jejich motivace k celoživotnímu vzdělávání. Důraz byl kladen také na vzájemnou spolupráci pedagogů při vzdělávání žáků a zvyšování jejich profesní kvalifikace. Role kariérového poradce byla obzvláště v období lockdownu nezastupitelná, pomáhal žákům v obtížných situacích vzdělávacích i životních a při osobnostní profilaci pro jejich budoucí povolání.

V rámci tohoto projektu byla škola dovybavena notebooky a tablety pro výuku žáků on line. V oblasti digitální gramotnosti a digitálních kompetencí došlo u žáků i pedagogů při on line výuce k velkému posunu při užívání ICT technologií.

Velmi zajímavé pro žáky i pedagogy byly rovněž projektové vzdělávací dny ve škole i mimo školu a zapojením odborníků z praxe do výuky došlo k vzájemnému obohacení výuky, což podpořilo motivaci žáků ke vzdělávání a zlepšení jejich dovedností a tím i zvýšení efektivity vzdělávacího procesu.

Výhledově by měly být MŠMT vypsány další grantové výzvy. Naši pedagogové mají o zapojení do dalšího grantového projektu velký zájem. Naším cílem je pomocí těchto aktivit ještě kvalitněji naplňovat vzdělávací cíle středního školství: „Učit se poznávat, Učit se pracovat a jednat, Učit se být a Učit se žít společně“.

Škola byla zapojena do grantového projektu OP VVV – Šablony II v  aktivitách:

1. Školní kariérový poradce
2. Vzdělávání pedagogického sboru SŠ
3. Vzájemná spolupráce pedagogů
4. Nové metody ve výuce
5. Zapojení odborníka do praxe
6. Zapojení ICT technika do výuky
7. Využití ICT ve vzdělávání
8. Doučování žáků SŠ
9. Projektový den ve škole
10. Projektový den mimo školu

Byly vybrány aktivity, které nejvíce splňovaly cíle a vizi Integrované střední školy HPOS Příbram – „Kvalitní vzdělávání žáků pro uplatnění v praxi a jejich motivace je k celoživotnímu vzdělávání a plnění profesních snů. Vzájemná spolupráce pedagogů při vzdělávání žáků a zvyšování jejich profesní kvalifikace. Role kariérového poradce byla obzvláště v období lockdownu nezastupitelná, pomáhal žákům v obtížných situacích životních, vzdělávacích a osobnostní profilaci pro budoucí povolání.

V rámci grantového projektu byla škola dovybavena notebooky a tablety pro výuku žáků on line z domova. V oblasti digitální gramotnosti a digitálních kompetencí došlo u žáků i pedagogů při on line výuce k velkému posunu při užívání ICT technologií. Velmi zajímavé pro žáky i pedagogy byly rovněž projektové vzdělávací dny ve škole i mimo školu a zapojení odborníka z praxe do výuky. Došlo k vzájemnému obohacení výuky zapojením odborníků z praxe do těchto aktivit, což podpořilo motivaci žáků ke vzdělávání a zvýšení efektivity vzdělávacího procesu a dovedností žáků.

Celková hodnota grantové dotace OP VVV Šablony II pro naši školu byla 1 517 939 Kč. Všechny naplánované aktivity byly splněny a dotace vyčerpána.

Výhledově by měly být vypsány MŠMT další grantové výzvy. Naši pedagogové mají o zapojení do dalšího grantového projektu velký zájem. Naším cílem je pomocí grantových aktivit ještě kvalitněji naplňovat vzdělávací cíle středního školství: „Učit se poznávat, Učit se pracovat a jednat, Učit se být a Učit se žít společně“.

Back to Top