Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

dovolte, abychom Vás informovali, za jakých organizačních opatření bude probíhat návrat žáků do školy.

Přítomnost žáka na prezenční výuce je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví podmíněna testováním, které ve škole proběhne s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede 1. září 2021, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Pravidla účasti žáků na prezenční výuce

 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění nesmí vstoupit do školy a na pracoviště ODV.

 • Pobyt zákonných zástupců a cizích osob je ve škole značně omezen.

 • Pokud žák odmítne absolvovat testování, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, ale nebude zajišťovat náhradní distanční způsob vzdělávání a při větší míře absence nebude žák z příslušného předmětu klasifikován.

 • Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce mýdlem

  a provede dezinfekci rukou.

 • Žáci jsou povinni během pohybu ve společných prostorách školy nosit ochranu dýchacích cest dle platného nařízení MZČR a dodržovat zvýšené hygienické standardy – dezinfekce rukou, kašlat a kýchat výhradně do jednorázového kapesníku atd.

Pozitivní výsledek testu žáka: 

 • V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován až do odchodu ze školy nebo do vyzvednutí žáka zákonným zástupcem.

 • Pokud má nezletilý žák písemný „Souhlas se samostatným odchodem žáka v případě pozitivního testu ve třídě“ (formulář zde) zákonného zástupce, může v případě pozitivního výsledku testu opustit výuku. Po poučení o nutných opatřeních během návratu domů co nejrychleji opouští budovu. Děkujeme za vyplnění souhlasu s ohledem na plynulejší a efektivnější oddělení pozitivního žáka od negativně otestovaných žáků. Žák odevzdá vyplněný souhlas před prvním testováním. V případě, že nechcete, aby „pozitivní“ žák odešel samostatně, ale vyzvednete si jej, prosíme, abyste svůj nesouhlas uvedli včetně aktuálního kontaktu pro případnou výzvu.

 • Zletilý žák je bez zbytečného odkladu poučen o nutných opatřeních během návratu domů a opouští budovu.

 • Škola bude neprodleně informovat zákonného zástupce takového žáka.

 • Žáci s pozitivním výsledkem testu jsou si povinni po dohodě se svým praktickým lékařem zajistit konfirmační RT-PCR test.

 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

 • Žáci se vrátí k prezenční výuce po předložení negativního výsledku testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.

Pravidla při testování žáků

 • Žáci, kteří se zúčastní praktické výuky, budou testováni v budově školy.

 • Žáci, kteří se budou účastnit výuky ve škole, budou testováni v kmenových třídách. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR, nebo negativní výsledek POC antigenního testu, které nejsou starší 72 hod.

 • Preventivního testování se nemusí účastnit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutné doložit příslušným potvrzením).

 • Testování ve škole lze také nahradit potvrzením o platném negativním testu z odběrového místa.

 • V případě pozitivního výsledku testu vydá škola žákovi potvrzení. Žák, nebo zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním výsledku testu obvodního lékaře.

 • Žák se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace.

Instruktážní video k testování naleznete zde:
Instruktážní leták k průběhu testování + kompletní manuál MŠMT naleznete na tomto odkazu:
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Back to Top