Grantový projekt
„Světový den biodiverzity – přírodní rozmanitosti v ČR“

Škola získala v rámci dotačních programů města Příbrami finanční podporu ve výši 15 000,00 Kč.

Environmentální aktivity projektu byly zaměřeny na seznámení se s přírodní rozmanitostí v našem bližším i širším okolí.

Významné aktivity se týkaly poznávání naučných stezek a ochrany přírodního bohatství z hlediska profesního zaměření.

Centrem pozornosti aktivit se stala CHKO Brdy, park Svatá Hora a pro srovnání i velmi turisticky zatížená oblast NP KRNAP a především Sněžky.

S poznávání naučných stezek je velmi úzce spjato i odpadové hospodářství v těchto oblastech. Z tohoto důvodu je velmi důležité utváření environmentální gramotnosti v oblasti odpadového hospodářství v rámci školního kurikula a tím i ochrany životního prostředí pro profesní i osobní život žáků i utváření sociálních dovedností pro ochranu životního prostředí.

Žáci se postupně seznámili s prostředím CHKO Brdy, parkem na Svaté Hoře a vyvrcholením tohoto projektu byla turisticky zaměření návštěva Krkonoš v oblasti Sněžky.

Aktivity vždy naplňovaly stanovené cíle, k jejichž realizaci přispěl i tento dotační program města Příbrami odboru Životního prostředí.
Hlavním garantem projektu je Mgr. Veronika Tomanová, pověřená environmentální oblastí vzdělávání na ISŠ HPOS Příbram.

Žáci školy při svých aktivitách reprezentují vždy školu, region a především město Příbram jako donora části finančních prostředků na realizaci projektu.

Garanti realizace projektu:
Mgr. Veronika Tomanová
Koordinátor EVVO školy

Mgr. Dagmar Moravcová
Projektový manažer a koordinátor ŠVP školy

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

Back to Top