Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram 1, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram 1 (dále jen povinný subjekt) v souladu s § 8 zák. č. 171/2023 Sb. zavedl interní pravidla pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje tento zákon,
d) porušuje jiný právní předpis nebo porušuje práva Evropské Unie.

Příslušná osoba k výkonu činnosti podle § 11
Příslušná osoba: Mgr. Klára Bambasová
+420 723181365
ochranaoznamovatelu@isspb.cz

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a Směrnice EU je zavedena vnitřní směrnice (dále jen VS), která představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení: pomocí vnitřního oznamovacího systému.

Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zákona a Směrnice EU) dozví o možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, vyplní tento formulář, kterým může podat oznámení:

elektronicky: ochranaoznamovatelu@isspb.cz
ústně: po domluvě s příslušnou osobou (nejdéle do 14 dnů ode dne požádání)
telefonicky: +420 723181365

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě.

Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Přílohy ke stažení:

Zákon-c–171_2023-o-ochrane-oznamovatelu
Směrnice_o_řešení_oznamení_dle_zákona_o_ochraně_oznamovatelů
Směrnice EU k ochraně oznamovatelů
Formulář_oznámení

Back to Top