Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČ: 00508268, E-mail: info@isspb.cz
318 623 742www.isspb.cz

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PODNIKÁNÍ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 353/2016 ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení:

Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 64-41-L/51 Podnikání (tento kód a název oboru se uvádí na přihlášce)

ŠVP: Podnikání

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

Přihláška ke vzdělávání: Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli školy do 1. března 2023. Škola vyžaduje pro každé kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na tiskopisu předepsané ministerstvem.

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie: 

Ø  Ověřené kopie vysvědčení z posledních třech ročníků SŠ, pokud klasifikace uvedená na přihlášce není ověřena školou.
Ø  Lékařské potvrzení o schopnosti uchazeče vzdělávat se ve zvoleném oboru se nevyžaduje.
Ø  V případě zdravotního postižením nebo znevýhodnění vyžadujeme posudek školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Ø  U cizinců: Doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle §odst. 3 školského zákona.
Ø  Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR.
Ø  Přihláška musí být opatřena originálním podpisem – nelze tedy posílat přihlášky e-mailem ani datovou schránkou. Přihlášku společně s ostatními doklady můžete podat osobně v sekretariátu školy, zaslat poštou, vhodit do schránky na budově školy nebo poslat přes terminál Czech POINT.

Podmínky pro přijetí uchazečů a kritéria přijímacího řízení:

1. Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění).

2. Pro cizince – doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem.

3. Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání škola u těchto osob ověří rozhovorem, který se bude konat 24. 4. 2023. Pořadí uchazeče bude stanoveno ve spolupráci s Centrem na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělávání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. Nevykoná-li uchazeč ústní pohovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení.

4. Bonifikace za úspěchy v individuálních olympiádách a vědomostních soutěžích garantovaných MŠMT:
1. – 3. místo v celostátním kole 10 bodů
1. – 3. místo v krajském kole 5 bodů
1. – 3. místo v okresním kole 2 body

5. Bonifikace za jazykové certifikáty ANJ
Akceptované doklady: Cambridge Englisch: Young Learners (YLE) Flyers, KET, PET, FCE, CAE: úroveň A2 – 5 bodů, úroveň B1 – 10 bodů, úroveň B2 – 15 bodů, úroveň C1 – 20 bodů.

6. Výsledky povinné jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva z oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV.

Každý uchazeč může v rámci 1. kola přijímacího řízení konat JPZ ve dvou termínech. Započítává se mu pouze lepší výsledek z každého testu, k horšímu výsledku se nepřihlíží. Maximální počet bodů je v testu z MAT i z ČJL stanoven na 50 bodů.

Termíny JPZ:
1. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě: 13. 4. 2023
2. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě: 14. 4. 2023

Pozvánky k JPZ budou školám zpřístupněny nejpozději 14 dní před jejím konáním, pak budou rozeslány uchazečům. Doporučujeme uvést na přihlášce kontaktní e-mailovou adresu, aby bylo možné poslat pozvánku elektronicky. Věnujte prosím pozornost všem údajům na pozvánce, zejména pokynům k povoleným pomůckám.

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek. O vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.
Další informace o JPZ včetně ilustračních testů najdete na www.cermat.cz

7. V případě sníženého stupně z chování na SŠ se uchazeči snižuje bodové hodnocení získané za výsledky vzdělávání na SŠ takto:
Ø za „2 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 10 bodů
Ø za „3 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 20 bodů.

8. Hodnocení prospěchu uchazeče z předmětů Anglický jazyk a Český jazyk a literatura ve 2. pololetí 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku na SŠ:
Ø a) za stupeň 4 se snižuje bodové hodnocení o 20 bodů
Ø b) za stupeň 5 nebo N se snižuje hodnocení o 30 bodů.

9. Hodnocení prospěchu uchazeče na SŠ

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku se uchazečům hodnotí průměr známek ze všech předmětů za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku absolvované střední školy.

V souvislosti s dlouhodobých uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li žák takové vysvědčení, bude mu v monitorovaném roce duplicitně započítáno 1. pololetí tohoto školního roku.

Uchazečům budou přidělovány body za výsledky vzdělání na SŠ podle následující tabulky:

Rozpětí
 prospěchu
Počet získaných
 bodů
Rozpětí
prospěchu
Počet získaných
 bodů
1,00 – 1,30 50 2,21 – 2,25 20
1,31 – 1,50 48 2,26 – 2,30 18
1,51 – 1,60 46 2,31 – 2,35 16
1,61 – 1,65 44 2,36 – 2,40 14
1,66 – 1,70 42 2,41 – 2,45 12
1,71 – 1,75 40 2,46 – 2,50 10
1,76 – 1,80 38 2,51 – 2,55 8
1,81 – 1,85 36 2,56 – 2,60 7
1,86 – 1,90 34 2,61 – 2,65 6
1,91 – 1,95 32 2,66 – 2,70 5
1,96 – 2,00 30 2,71 – 2,75 4
2,01 – 2,05 28 2,76 – 2,80 3
2,06 – 2,10 26 2,81 – 2,85 2
2,11 – 2,15 24 2,86 – 2,90 1
2,16 – 2,20 22 nad 2,90 0

Celkové hodnocení přijímacího řízení v 1. kole: Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 67 %, cca 33 % pak tvoří hodnocení prospěchu uchazeče na SŠ.

10. Pro přijetí do nástavbového studia musí žák po započtení všech hodnotících kritérií dosáhnout minimální hranice 10 bodů.

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů:
a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku SŠ
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku SŠ.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí („nahlížení do spisu“): 28. 4. 2023 od 13.00 do 15.00 v sekretariátu školy.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Po zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky Centrem (28. 4. 2023), nejpozději však 3. 5. 2023, bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů na úřední desce školy a webových stránkách školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno po přijetí jejich přihlášky ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená.

Přijatým uchazečům již nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou.

Odvolání proti výsledkům přijímacího řízení: Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Potvrzení o nástupu ke studiu: Uchazeči přijatí do nástavbového studia, předkládají
na školním formuláři svůj záměr ke studiu nastoupit (Potvrzení nástupu ke studiu – zde),
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí
ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.

Předložení výučního listu: Uchazeči o studium, kteří teprve studují závěrečný ročník a budou konat závěrečné zkoušky, jsou povinni předložit ověřenou kopii výučního listu k založení do spisu nejpozději do nástupu ke studiu, v opačném případě jejich rozhodnutí o přijetí ke studiu ztrácí platnost. Uchazečům, kteří předloží originál výučního listu osobně v sekretariátu školy, pořídí kopii pracovnice sekretariátu.

Termíny dalších kol přijímacího řízení: V případě, že se nenaplní předpokládané počty přijímaných žáků v prvním kole, budou vyhlašována další kola. Termíny případných dalších kol přijímacího řízení budou včas zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách školy. Protože se v dalších kolech nekonají jednotné přijímací zkoušky, budou případní uchazeči přijímání pouze podle počtu bodů dosažených za hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ. Škola si vyhrazuje právo obory vzdělání neotevřít, pokud nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů. Zájemcům o takový obor pak bude nabídnut náhradní obor vzdělání.

27. 1. 2023

 

Back to Top