Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČ: 00508268, E-mail: info@isspb.cz
318 623 742www.isspb.cz

HOTELNICTVÍ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 353/2016 ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení:

Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 65-42-M/01 Hotelnictví (tento kód a název oboru se uvádí na přihlášce)

ŠVP: Hotelová škola

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

Přihláška ke vzdělávání: Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli školy do 1. března 2022. Škola vyžaduje pro každé kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na tiskopisu předepsané ministerstvem (zde) a to i v případě, že v 2. kole se uchazeč hlásí na tentýž obor, na který nebyl přijat v 1. kole. Pořadí oborů uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie:

Ø  Poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku.
Ø  Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka absolvovat zvolený obor bez omezení.
Ø  V případě zdravotního postižením nebo znevýhodnění vyžadujeme posudek školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Ø  V případě, že uchazeč plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole, požadujeme doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou a osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení (tzv. nostrifikace).
Doklady v jiném než českém a slovenském jazyce musí být úředně přeloženy.

Podmínky pro přijetí uchazečů a kritéria přijímacího řízení:

1. Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění).

2. Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné
školní docházky (vysvědčení z posledního roku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na SŠ).

3. Posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče příslušným registrovaným praktickým lékařem.

4. Pro cizince – doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem.

5.  Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je součástí přijímacího řízení pohovor v českém jazyce. Termín pohovoru bude stanoven v pozvánce, která bude odeslána zároveň s informačním dopisem k přijímacímu řízení. Pokud žák u pohovoru neuspěje, nesplní podmínku pro přijetí ke studiu.

6. V případě sníženého stupně z chování na ZŠ se uchazeči snižuje bodové hodnocení získané za výsledky vzdělávání na ZŠ takto:
a. za „2 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 10 bodů
b. za „3 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 20 bodů.

7. Výsledky povinné jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva z oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV.
Každý uchazeč může v rámci 1. kola přijímacího řízení konat JPZ ve dvou termínech. Započítává se mu pouze lepší výsledek z každého testu, k horšímu výsledku se nepřihlíží. Maximální počet bodů je v testu z MAT i z ČJL stanoven na 50 bodů.

Termíny JPZ:
1. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě: 12. 4. 2022
2. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě: 13. 4. 2022

Pozvánky k JPZ budou školám zpřístupněny nejpozději 14 dní před jejím konáním, pak budou rozeslány uchazečům. Doporučujeme uvést na přihlášce kontaktní e-mailovou adresu, aby bylo možné poslat pozvánku elektronicky. Věnujte prosím pozornost všem údajům na pozvánce, zejména pokynům k povoleným pomůckám.

U uchazečů – cizinců, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z ČJL. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání se ověří rozhovorem.

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek. O vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.
Další informace o JPZ včetně ilustračních testů najdete na www.cermat.cz

8. Hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ
Uchazečům se hodnotí průměr známek ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školní docházky (bez ohledu na to, zda uchazeč ukončil povinnou školní docházku na ZŠ 8. či 9. třídou)

Uchazečům budou přidělovány body za výsledky na ZŠ podle následující tabulky:

Rozpětí
 prospěchu
Počet získaných
 bodů
Rozpětí
prospěchu
Počet získaných
 bodů
1,00 – 1,30 50 2,21 – 2,25 20
1,31 – 1,50 48 2,26 – 2,30 18
1,51 – 1,60 46 2,31 – 2,35 16
1,61 – 1,65 44 2,36 – 2,40 14
1,66 – 1,70 42 2,41 – 2,45 12
1,71 – 1,75 40 2,46 – 2,50 10
1,76 – 1,80 38 2,51 – 2,55 8
1,81 – 1,85 36 2,56 – 2,60 7
1,86 – 1,90 34 2,61 – 2,65 6
1,91 – 1,95 32 2,66 – 2,70 5
1,96 – 2,00 30 2,71 – 2,75 4
2,01 – 2,05 28 2,76 – 2,80 3
2,06 – 2,10 26 2,81 – 2,85 2
2,11 – 2,15 24 2,86 – 2,90 1
2,16 – 2,20 22 nad 2,90 0

Celkové hodnocení přijímacího řízení v 1. kole: Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 67 %, cca 33 % pak tvoří hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ.

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů:
a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí („nahlížení do spisu“): 28. 4. 2022 od 12.00 do 16.00 v sekretariátu školy.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Po zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky Centrem (28. 4. 2022), nejpozději však 30. 4. 2022, bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů na úřední desce školy a webových stránkách školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno po přijetí jejich přihlášky ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená.
Přijatým uchazečům již nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, považuje se za doručené posledním dnem této lhůty.

Odvolání proti výsledkům přijímacího řízení: Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Zápisový lístek: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo byl přijat na obor vzdělání s talentovou zkoušky nebo konzervatoř. Dokladem pro vydání zápisového lístku je pak rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Pokud se uchazeč hlásí ze základní školy, zápisový lístek mu vydá základní škola. Ostatním uchazečům vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Termíny dalších kol přijímacího řízení: V případě, že se nenaplní předpokládané počty přijímaných žáků v prvním kole, budou vyhlašována další kola. Termíny případných dalších kol přijímacího řízení budou včas zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách školy. Protože se v dalších kolech nekonají jednotné přijímací zkoušky, budou případní uchazeči přijímání pouze podle počtu bodů dosažených za hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ. Škola si vyhrazuje právo obory vzdělání neotevřít, pokud nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů. Zájemcům o takový obor pak bude nabídnut náhradní obor vzdělání.

25. 1. 2022

Back to Top