Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČ: 00508268, E-mail: info@isspb.cz
318 623 742www.isspb.cz

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ARANŽÉR

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 353/2016 ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení:

Obor vzdělání s výučním listem: 66-52-H/01 Aranžér (tento kód a název oboru se uvádí na přihlášce)

ŠVP: Aranžér

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15 žáků

Přihláška ke vzdělávání: Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli školy do 1. března 2023. Škola vyžaduje pro každé kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na tiskopisu předepsané ministerstvem a to i v případě, že v 2. kole se uchazeč hlásí na tentýž obor, na který nebyl přijat v 1. kole. Pořadí oborů uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie:

Ø Poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku.
Ø Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka absolvovat zvolený obor bez omezení.
Ø V případě zdravotního postižení nebo znevýhodnění vyžadujeme posudek školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Ø V případě, že uchazeč plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole, požadujeme doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou a osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení (tzv. nostrifikace). Doklady v jiném než českém a slovenském jazyce musí být úředně přeloženy.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1. Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění).

2. Pro cizince  – doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem.

3. Pro žáky s odlišným mateřským jazykem je součástí přijímacího řízení pohovor v českém jazyce. Termín pohovoru bude stanoven v pozvánce, která bude odeslána zároveň s informačním dopisem k přijímacímu řízení. Pokud žák u pohovoru neuspěje, nesplní podmínku pro přijetí ke studiu.

4. Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (vysvědčení z posledního roku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na SŠ).

5. Posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče příslušným registrovaným praktickým lékařem.

6. V případě sníženého stupně z chování na ZŠ se uchazeči snižuje bodové hodnocení získané za výsledky vzdělávání na ZŠ takto:
Ø za každou „2 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 10 bodů
Ø za každou „3 z chování“ se snižuje bodové hodnocení o 20 bodů.

7. Portfolio prací

Ø Deset výtvarných prací uložených v tvrdých deskách.
Ø Portfolio prací doručí uchazeč osobně do kanceláře školy do 31. 3. 2023 s vizitkou – jméno, obor, seznam a počet prací.

Seznam požadovaných prací:

2x kresba

2x malba

2x zvolená výtvarná technika – např. koláž

2x prostorový objekt 3D např. floristická tvorba (věnec), tvorba z papíru – 3D práce vyfotografujte a vytiskněte na formát A4.

2x umělecká fotografie

Každá práce bude ohodnocena maximálně 3 body. Za předložené práce je možné získat v součtu maximálně 30 bodů. Bodování donesených výtvarných prací bude připočítáno ke studijním výsledkům.

8. Hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ
Uchazečům se hodnotí průměr známek ze všech předmětů za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školní docházky (bez ohledu na to, zda uchazeč ukončil povinnou školní docházku na ZŠ 8. či 9. třídou).

V souvislosti s dlouhodobých uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li žák takové vysvědčení, bude mu v monitorovaném roce duplicitně započítáno 1. pololetí tohoto školního roku.

Uchazečům budou přidělovány body za výsledky vzdělávání na ZŠ podle následující tabulky:

Rozpětí prospěchu Počet získaných bodů
1,00 – 1,50 80
1,51 – 1,70 70
1,71 – 2,00 60
2,01 – 2,30 50
2,31 – 2,60 40
2,61 – 2,90 30
2,91 – 3,20 20
nad 3,20 0


Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 nekonají.

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů:

a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí („nahlížení do spisu“): 24. 4. 2023 od 13.00 do 15.00 hod. v sekretariátu školy.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 24. 4. 2023. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy a webových stránkách školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno po přijetí jejich přihlášky ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Přijatým uchazečům již nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou.

Odvolání proti výsledkům přijímacího řízení: Odvolání uchazeče proti nepřijetí lze podat
ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Zápisový lístek: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo byl přijat na obor vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoř. Dokladem pro vydání zápisového lístku je pak rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Pokud se uchazeč hlásí ze základní školy, zápisový lístek mu vydá základní škola. Ostatním uchazečům vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Termíny dalších kol přijímacího řízení: V případě, že se nenaplní předpokládané počty přijímaných žáků v prvním kole, budou vyhlašována další kola. Termíny případných dalších kol přijímacího řízení budou včas zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách školy. Škola si vyhrazuje právo obory vzdělání neotevřít, pokud nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů. Zájemcům o takový obor pak bude nabídnut náhradní obor vzdělání.

27. 1. 2023

Back to Top