Školní poradenské pracoviště.

  1. Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství
    a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných) na škole.
  2. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Ze Školního řádu:

Docházka žáka do střední školy a omlouvání absence

(1) Povinností žáka je docházet do školy řádně (pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin) a být již před začátkem vyučování pět minut ve třídě, aby se stačil připravit na vyučování. Výjimku z včasné docházky lze učinit na základě písemné žádosti žáka, která je odůvodněna závažnými fakty. Stejně lze postupovat v případě nutného dřívějšího odchodu z vyučování, zejména z důvodu absence dopravního spojení. Jednotlivé případy se posuzují individuálně a v souvislosti s prospěchem a chováním žáka. Na tyto výjimky není právní nárok a jsou zcela v kompetenci třídního učitele, popř. příslušného učitele, jehož vyučovací hodiny se toto uvolnění týká.

(2) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých, požádá třídního učitele (v textu dále může být použita i zkratka TU) nebo učitele odborného výcviku(dále jen UOV) o uvolnění z vyučování; je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí o tom současně vychovatele. Uvolnění na jeden den je v kompetenci TU, uvolnění na jednu hodinu pak v kompetenci příslušného učitele. Při absenci delší jak jeden den a kratší jak 5 dnů je žák povinen podat písemnou žádost o uvolnění s uvedením důvodů prostřednictvím třídního učitele příslušnému zástupci ředitele (ZŘ). Absenci žáka delší jak 5 dnů pak řeší ředitel školy (dále již jen ŘŠ).

(3) Žádosti o uvolnění žáka z vyučování na dobu delší jak dva dny (předem známá absence) je nutno podat minimálně 5 dnů před prvním dnem absence a to písemnou formou třídnímu učiteli.

(4) Nemůže-li se žák dostavit na stanovené termíny zkoušek, je jeho povinností se omluvit u jednotlivých učitelů, u kterých se z objektivních důvodů nebude moci zkoušky zúčastnit.

(5) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit TU nebo UOV (lze telefonicky, faxem i e-mailem) důvod nepřítomnosti a to nejpozději do tří dnů od prvního dne absence (do tohoto počtu se započítávají i volné dny). Žák ubytovaný v domově mládeže sdělí důvod nepřítomnosti též vychovateli. Zasahuje-li absence žáka učebního oboru i do dalšího týdne,je povinen sdělit důvod nepřítomnosti opět první pracovní den tohoto týdne a to jak TU, tak i odpovědnému pracovníkovi na pracovišti praktického vyučování (PPV) –UOV, resp. instruktor (podle toho, zda je žák na PPV školy, nebo PPV smluvním). Po návratu z takovéto absence je potřeba veškeré omluvy doložit v písemné formě TU, a to ihned první den svého návratu do vyučování před 1. vyučovací hodinou. Neomluví-li se žák uvedeným způsobem, považují se zameškané hodiny za neomluvené. Pozdní doložení nebude zohledněno.

(6) Nepřítomnost na vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc žáka, zdravotní potíže, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody apod.). Žák tudíž nemusí používat otřepané a všeobsažné „rodinné důvody“. Je na jeho slovní zásobě, jak vhodně obhájí svoji absenci.

(7) Veškerá absence žáka musí být dokládána v omluvném listě (OL). Jakékoli podpůrné doklady jsou jen jako přílohy zaznamenané absence v OL. Přílohy po dobu školního roku uchovává TU.

(8) Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost TU, popř. zastupujícímu TU, či učiteli další hodiny (ještě před zahájením vyučování). Odchází-li v průběhu praktického vyučování, oznamuje svůj odchod UOV, resp. instruktorovi (ještě před zahájením vyučování) a vždy doloží písemné vyjádření zákonných zástupců s odůvodněním tohoto dřívějšího ukončení. Neprokáže-li se souhlasem zákonných zástupců s dřívějším odchodem, nebude mu opuštění výuky povoleno a žák bude přítomen po dobu rozvrhu vyučovacího dne.

(9) Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, bez zbytečného odkladu se po vyšetření vrátí do školy a zapojí se do výuky,  popř. se před návštěvou lékaře výuky zúčastní.

(10) V případě, že žák se odstaví na vyučovací hodinu s více jak 20 min. zpožděním, je mu tato absence posuzována jako neúčast na celé hodině.

(11) Žák dbá na možnost podrobit se lékařským vyšetřením v době, která by nenarušovala výuku. Při sjednávání příští návštěvy lékaře popř. odborného vyšetření, upozorní, že by neměly zasahovat do jeho rozvrhu hodin. Je-li návštěva u lékaře v čase výuky bezpodmínečně nutná a šlo-li o ošetření v místě školy, třídní učitel omluví max. 3 hodiny. Došlo-li k ošetření v místě bydliště, odkud žák do Příbramě dojíždí, zjistí si TU možnosti spojů a omluví pouze nezbytnou dobu. Jestliže jde o speciální odborné vyšetření mimo místo vzdělávání, posuzuje se tato absence individuálně. V uvedených případech se jedná vždy o předem známou absenci, kterou je nutno omlouvat (avizovat a dokládat) dle uvedených zásad.

(12) Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc.

(13) Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí nebo je v trvalém styku, přenosnou nemocí, oznámí to žák, a jde-li o nezletilého, jeho zákonný zástupce, popřípadě vychovatel, ihned řediteli školy.

(14) Absence, které nepřesáhly 3 dny, žák omlouvá – dokládá buďto lékařským potvrzením, nebo odůvodněním absence podepsané zákonným zástupcem v případě nezletilosti. U zletilých žáků lze uznat omluvení absence s podpisem jich samotných. Toto posouzení je odvislé na přístupu žáka k plnění jeho povinností a na míře jeho absence, kterou touto formou dokládá – je v kompetenci TU.

(15) Pokud to TU považuje za nezbytné, může u absencí delších jak 3 dny požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře žáka, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené žákem. Lze to vyžadovat i po žáku, který dosáhl plnoletosti.

(16) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) má škola právo vyžadovat lékařské potvrzení i pro omluvu nepřítomnosti žáka kratší jak 3 dny. Škola tak postupuje v zájmu žáka, aby při častých potížích vyhledal lékařské ošetření a nebyl tak veden ke špatným návykům – přecházení chorob, léčba domácími praktikami apod. V takovémto případě škola do omluvného listu žáka použije razítko s textem: „Odůvodněný případ – prosíme o doložení omluvy absence lékařským potvrzením“.

(17) V případě pochybnosti o průkaznosti omluvy žáka má U právo ověřit si absenci (den návštěvy a čas, délku doporučeného léčení) u jeho zákonného zástupce, resp. u ošetřujícího lékaře.(18) V případě návštěvy lékaře, úřadu apod. žák sám do OL zapíše dobu absence (čas strávený vyšetřením, jednáním – čas příchodu a odchodu a počet zameškaných hodin).

(19) Každá absence žáka musí být zaznamenána v OL a podepsána zákonným zástupcem žáka.

(20) Zamešká-li žák školy za pololetí více jak cca 25 % vyučovacích hodin daného předmětu (viz Klasifikační řád školy), je předpoklad nereálného vstřebání potřebných vědomostí a dovedností žákem. Po projednání této situace, s přihlédnutím k individualitě žáka a k důvodu absence, může být nařízeno důsledné přezkoušení v rozsahu dosud probraného učiva – klasifikace v náhradním termínu. V případě cca 35 % a více zameškaných hodin v praktickém vyučování bude doporučeno zameškané hodiny vzhledem k nutnosti splnění ŠVP si splnit v celém rozsahu, popř. vyvolat jednání s rodiči a doporučit přerušení studia (např. ze zdravotních důvodů).

(21) Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně žáka, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí, anebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. V obou uvedených případech, do data odeslání výzvy, je mu však veškerá absence posouzena jako neomluvená (případ že nastoupí a dodatečně doloží, případ že doloží a nenastoupí).

(22) V období školního vyučování, kdy je již výuka v posledním ročníku vzdělávání (následující den po datu konání klasifikační pedagogické rady), již žák školu nenavštěvuje v režimu pravidelného vyučování, pokud nekoná ředitelem školy stanovené aktivity (vypsané konzultace, praktika apod.). Žák je sice žákem školy i nadále, ale na zkoušky se připravuje doma. Odpovědnost školy za žáka je obdobná situaci v režimu prázdninového provozu a proto i absenci v tomto období nelze hodnotit.

Výňatek ze Školního řádu 2013

Back to Top