Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

Konkrétní kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách jednotlivých oborů do 31. 1. 2024

Uchazeč si může vybrat až tři obory vzdělání bez talentové zkoušky + dva obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Od 1. 2 do 20. 2. 2024 vyplní a odevzdá uchazeč přihlášku jedním ze tří možných způsobů:

1) Prostřednictvím systému DIPSY na základě přihlášení identitou občana (např. bankovní identitou). Tento způsob vyplňování má mnoho výhod pro uchazeče i školu, proto tuto variantu doporučujeme.

2) V podobě výpisu vytištěného ze systému DIPSY bez přihlášení.

3) Na tiskopisu, který stanový ministerstvo.

Bližší informace k přijímacímu řízení a přihláškám včetně výhod a nevýhod jednotlivých způsobů podávání přihlášky naleznete zde.

Obory musí být na přihlášce vyplněny dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný. Při podávání tištěné verze přihlášky je nutné přihlášku vyplnit tolikrát, na kolik oborů se uchazeč hlásí a donést/poslat přihlášky do jednotlivých škol. Pořadí škol na všech přihláškách musí být stejné.

Ke každé přihlášce do oboru je nutné vložit/přiložit všechny přílohy požadovaných dokladů dle kritérií přijímacího řízení jednotlivých oborů. Využitelné tiskopisy naleznete zde.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) pro obory s maturitní zkouškou se koná: 12. 4. a 15. 4. 2024

Všichni žáci mají v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ z ČJL a MAT) dva pokusy. Cermat rozdělí uchazeče podle kapacit škol a bydliště uchazeče. Podrobné informace o místě a čase konání JPZ se uchazeči dozví z pozvánek k JPZ. Lepší výsledek z každého testu se počítá pro všechny obory s maturitní zkouškou uvedené v přihlášce. Dva pokusy JPZ mají i uchazeči, kteří podají přihlášku pouze na jeden maturitní obor.

U oboru Podnikání a oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bude součástí přijímacích zkoušek také školní přijímací zkouška. Termíny a kritéria této zkoušky budou zveřejněny v kritériích přijímacího řízení.

Uchazeč bude přijat do oboru, který má v přihlášce nejvyšší prioritu a zároveň jej jeho výsledky opravňují k přijetí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024 v systému DIPSY, na webových stránkách školy a na vývěsní desce školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání za oznámená – rozhodnutí nebude zasíláno poštou. Zápisové lístky se v tomto roce již nevyužívají.

Uchazeč se může odvolat (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) do 19. 5. 2024. Pokud nechce nastoupit do školy, kam byl přijat, může se vzdát přijetí (to ale neznamená přijetí do další školy v pořadí) a ucházet se o přijetí na jinou školu až ve 2. kole přijímacího řízení.

 

Back to Top