Předměty

Škola ISŠ HPOS Příbram I/114
Název a kód RVP 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
Název ŠVP Pedagogické lyceum
Odborné zaměření 1 Tělesná výchova a sport nebo Humanitní studia
Vyučovací předmět Vyučovací hodiny za týden
Název Počet hodin za dobu studia týdenní / celkový 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 2  16                         512 4 4 4 4
Cizí jazyk 1 Anglický jazyk 3  14                         444 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 (německý, francouzský, ruský jazyk) 4  13                         418 4 3 3 3
Základy společenských věd   5                          162 1 2 1 1
Dějepis   3                          100 1 1 1 0
Fyzika   1                            34 1 0 0 0
Chemie   1                            34 1 0 0 0
Biologie a ekologie   8                          256 2 2 2 2
Matematika  12                        384 3 3 3 3
Hudební výchova   2                           68 2 0 0 0
Výtvarná výchova   2                           68 2 0 0 0
Dramatická výchova   1                           34 1 0 0 0
Tělesná výchova   8                         256 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie   6                         190 2 1 1 2
Ekonomika   4                         136 2 2 0 0
Pedagogika 5   9                         282 1 2 3 3
Psychologie   6                         188 0 2 3 3
Odborné zaměření:
Tělesná výchova a sport
Teorie tělesné výchovy a sportu   5                       156 0 2 1 2
Sportovní trénink   9                       282 0 3 3 3
Rekondice   3                         92 0 0 2 1
Humanitní studia
Člověk a společnost   4                       120 0 0 2 2
Mediální teorie a praxe   4                       132 0 2 2 0
Společenská etiketa   1                         34 0 1 0 0
Projektový seminář   2                         56 0 0 0 2
Konverzace  v anglickém jazyce   6                       188 0 2 2 2
Celkem za ročník 128                 4 096 32 32 32 32
Poznámky k učebnímu plánu:
1) Žáci si od 2. ročníku volí jedno odborné zaměření Tělesná výchova a sport nebo
Humanitní studia.
2) Předmět Český jazyk a literatura obsahuje výsledky vzdělávání a učivo
vzdělávacích oblastí Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a Estetické
vzdělávání z RVP.
3) Jako Cizí jazyk 1 se vyučuje Anglický jazyk.
4) Cizí jazyk 2 si žáci mohou zvolit Německý jazyk, Francouzský jazyk nebo Ruský
jazyk.
5)Součástí Pedagogiky je souvislá odborná praxe v rozsahu 4 týdnů během
studia, je zařazena do 2. ročníku 1 týden, do 3. ročníku 2 týdny, do 4. ročníku
1 týden. Splnění a hodnocení odborné praxe je podmínkou hodnocení
předmětu Pedagogika.

Back to Top