Předměty

Škola ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram
Kód a název RVP  66-52-H/01 Aranžér
Název ŠVP  Aranžér
Vyučovací předmět Vyučovací hodiny za týden
Všeobecně vzdělávací předměty
Název Zkratka 1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a estetika ČJE 2 2 1
Anglický jazyk ANJ 2 2 2
Základy společenských věd ZSV 1 1 0,5
Společenská výchova SPV 1 0 0
Právo PRV 0 0 0,5
Fyzika FYZ 1 0 0
Chemie CHE 1 0 0
Biologie a ekologie BEK 0 1 0
Matematika MAT 1,5 1,5 1
Tělesná výchova TEV 1 1 1
Inf. a komun. technologie IKT 1 1 1
Psaní na PC a komunikace KVS 0,5 0,5 0
Marketing MRK 0 0 1
Ekonomika EKO 0 1,5 1,5
Odborné vzdělávání
Aranžování ARA 1 1 3
Odborné kreslení OKR 1 1 0
Písmo PÍS 1 2
Propagace PRG 0,5 1 1
Počítačová grafika PCG 1 1,5 1
Fotografie a média FAM 0 0 1
Dějiny umění DEU 1 0,5 0
Počet hodin teoretické vzdělávání za týden 35 35 35
Počet hodin odborného vzdělávání za týden 30 35 35

* Poznámka: V rámci odborného vzdělávání se žáci také v rámci teoretické odborné přípravy vzdělávají i v předmětech Technika aranžování, Teorie propagace a Komunikace ve službách. Od 1. ročníku školního roku 2022/2023 byl školní vzdělávací program Aranžér přizpůsoben požadavkům trhu práce natolik, že se absolventi mohou uplatnit v reklamních agenturách, v grafických a aranžérských studiích, nebo se věnovat vlastnímu podnikání v oboru. Žáci mají cyklus vzdělávání v týdenních turnusech. Střídá teoretické a odborné vzdělávání.

Back to Top