Předměty

/tr>
Škola ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram
Kód a název RVP  29-54-H/01 Cukrář
Název ŠVP  Cukrář
Vyučovací předmět Vyučovací hodiny za týden
Všeobecně vzdělávací předměty
Název Zkratka 1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a estetika ČJE 2 2 1
Anglický jazyk ANJ 2 2 2
Základy společenských věd ZSV 1 1 0,5
Společenská výchova SPV 1 0 0
Právo PRV 0 0 0,5
Fyzika FYZ 1 0 0
Chemie CHE 1 0 0
Biologie a ekologie BEK 0 1 0
Matematika MAT 1,5 1,5 1
Tělesná výchova TEV 1 1 1
Inf. a komun. technologie IKT 1 1 1
Psaní na PC a komunikace KVS 0,5 0,5 0
Marketing MRK 0 0 1
Ekonomika EKO 0 1,5 1,5
Odborné vzdělávání
Technologie TEC 3 3 2,5
Odborné kreslení OKR 0 0 1
Suroviny SUR 2 2 2
Stroje a zařízení SAZ 0 1 1
Počet hodin teoretické vzdělávání za týden 34 35 32
Počet hodin odborného vzdělávání za týden 30 35 35
* škola nabízí ANJ a NEJ. Upřednostňuje se takový jazyk, pro který je větší počet zájemců **vzhledem k turnusovému střídání, je nutné počet hodin jednotlivých předmětů vynásobit 2x
Back to Top