Předměty

Škola ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram Zaměření
Kód a název RVP  65-51-H/01 Kuchař – číšník Č K – Č K
Název ŠVP  Kuchař – číšník
Vyučovací předmět  Vyučovací hodiny za týden
Všeobecně vzdělávací předměty
Název  Zkratka 1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk a estetika ČJE 2 2 1
Anglický jazyk ANJ 2 2 2
Německý jazyk NEJ 0 2 2
Základy společenských věd ZSV 1 1 0,5
Společenská výchova SPV 1 0 0
Právo PRV 0 0 0,5
Fyzika FYZ 1 0 0
Chemie CHE 1 0 0
Biologie a ekologie BEK 0 1 1
Matematika MAT 1,5 1,5 1
Tělesná výchova TEV 1 1 1
Inf. a komun. technologie IKT 1 1 1
Komunikace ve službách KVS 0,5 0,5 0
Marketing MRK 0 0 1
Ekonomika EKO 0 1,5 1,5
Odborné vzdělávání
Technologie a kulinářské dovednosti TKD 2,5 1 0,5 1,5 2,5
Potraviny a nápoje PNV 1 1 2
Stolničení STL 2 2 2,5 1,5 0,5
Počet hodin teoretické vzdělávání za týden 35 35 33
Počet hodin odborného vzdělávání za týden 30 35 35

* Poznámka: Ve 3. ročníku mají žáci různý počet hodin teoretického vzdělávání v odborných předmětech, podle jejich odborného zaměření. Řazeno v pořadí – Č (číšník), K – Č (kuchař – číšník), K (kuchař) Např.: 0,5/1,5/2,5 znamená, že 0,5 vyučovací hodiny za týden má číšník, 1,5 vyučovací hodiny má kuchař – číšník, 2,5 vyučovací hodiny technologie a kulinářské dovednosti má kuchař. V odborném vzdělávání jsou žáci vzdělávání v rámci teoretické odborné přípravy i v předmětech Technické a kulinářské dovednosti, Potraviny a nápoje a Stolničení. Do výuky jsou zařazeny i prvky moderní gastronomie, mezinárodních kuchyní i surovin. Žáci najdou uplatnění v restauračních a hotelových provozech, v gastronomických firmách, cateringu, specializovaných výrobních provozech i v soukromém podnikání.

Back to Top