Pokyny ke konzultacím závěrečných ročníků.

POKYNY K NÁSTUPU DO ŠKOLY (stručné body):

 1. Příchod do školy bude umožněn pouze zadním vchodem. Otevřen bude vždy 10 minut před začátkem konzultace a uzavřen v plánovaném čase počátku konzultace. Pro pozdní příchozí nebude vchod individuálně otevírán.
 2. Pro vstup do školy je nutné s sebou mít 2 roušky + sáček na uložení roušky.
 3. V šatně se musíte přezout (v případě, že nebudete mít přezůvky, můžete si zde zakoupit návleky za 10  Kč). K dispozici je dezinfekce rukou.
 4. U šaten je umístěna vývěska s informacemi o rozmístění učeben pro jednotlivé třídy.
 5. Z šatny rovnou přecházíte do učebny.
 6. Podpis formuláře Čestného prohlášení („jsem zdravý a nejsem a nebyl jsem v  kontaktu s nakaženým“) obdržíte u vyučujícího ve třídě před první konzultací. Prohlášení vyplňte, podepište a odevzdejte vyučujícímu.
 7. Netvořte hloučky, nechoďte po škole, pouze na toaletu po jednom. 2. patro budovy školy je zcela uzavřené.
 8. V učebně seďte na přidělených místech (předepsané uspořádání lavic).
 9. Roušky budete moci odložit pouze dle rozhodnutí vyučujícího.
 10. Na chodbách, toaletách a společných prostorách školy je nošení roušky povinné.
 11. Po ukončení konzultace odcházejte z budovy školy jednotlivě a dbejte pokynů přítomných zaměstnanců školy.

SOUVISEJÍCÍ POKYNY MŠMT:

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude
  s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování
  je u zletilého žáka důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

 Osoby s rizikovými faktory

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě,
  b) (steroidy, HIV apod.),
  c) při protinádorové léčbě,po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

18. 5. 2020 UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA II. POLOLETÍ 2019/2020
1. 6. 2020 VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ 2019/2020
1. 6. a 2. 6. 2020 DIDAKTICKÉ TESTY
9. 6. 2020 PRAKTICKÁ MZ (čas „od“ a učebny bude včas sdělen, čas k vypracování 5 hodin)
15. 6. – 19. 6. 2020 ÚSTNÍ MZ (PO2)
22. 6. – 29. 6. 200 ÚSTNÍ MZ (CR4, HT4)

Další informace naleznete na webových stránkách školy.

 

Back to Top