VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě ustanovení §167 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům podílet se  na správě školy (viz Školská rada a její kompetence).

Termín konání voleb:

  • 15. 6. 2018 (7.30 – 14.30)
  • 18. 6. 2018 (7.30 – 14. 30)

Místo konání voleb: Kancelář školy

Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků nebo samotných zletilých žáků navrhují zákonní zástupci nebo zletilí žáci. Návrhy eviduje ředitel školy. Návrhy mohou podávat oprávněné osoby do 7. 6. 2018 v sekretariátu školy, doporučenou poštou na  adresu školy nebo e–mailem na adresu iss@pbm.czn.cz. Seznam kandidátů bude zveřejněn na  vývěsce školy a webových stránkách školy. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného volebního práva. Na základě výsledků hlasování ředitelka školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.  Výsledky volby budou vyhlášeny do 14 dnů od ukončení volby.

Pro zabezpečení voleb do školské rady jmenuji tříčlenný přípravný výbor ve složení:

Mgr. Naďa Vršecká

Mgr. Marie Velflová

Mgr. Veronika Budová

 

V Příbrami dne 22. 5. 2018

 

          Ing. Marcela Hodková

                                                                                                                                                                                               ředitel školy