Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 – obory s maturitní zkouškou

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
DO ISŠ HPOS PŘÍBRAM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019
 –  do vyššího ročníku

Obor: Hotelnictví
Ročník: 4.
Reg. číslo: 112 – uchazeč přijat

Obor: Cestovní ruch
Ročník: 3.
Reg. číslo: 196 – uchazeč přijat

MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§60e odst. 3 školského zákona). Odvolání podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje.

 ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Uchazeči o obor Podnikání odevzdávají místo zápisového lístku Potvrzení o nástupu ke studiu (zde).

Zveřejněno dne 30.4.2018