Školní psycholog.

Školní psycholog

Ve školním roce 2016/2017 škola nezajišťuje služby školního psychologa.

Časová dostupnost služeb školního psychologa

Školní psycholog má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, rodiče a učitele.
Ve svých konzultačních hodinách je dostupný v prostorách  vyhrazených pro poskytování poradenských služeb. Budova školy, druhé patro číslo dveří 59. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.
Po domluvě se lze domluvit na termínu konzultace i mimo konzultační hodiny.

Služby školního psychologa jsou bezplatné.

 • Návštěva psychologa není projevem slabosti, ale naopak důkazem toho, že dovedu zhodnotit reálně svůj negativní aktuální stav a jsem ochoten přijmout doporučení, jak lze tento stav pozitivně změnit.
 • Úkolem psychologa není určit, zda jsem nebo nejsem „normální“, ani zda je můj problém důležitý, nebo banální, ale je tu proto, aby pomohl danou situaci zhodnotit jiným úhlem pohledu a nabídnout, jak lze situaci či problém řešit.
 • Psycholog je zde také pro ty, kteří hledají psychickou podporu a potřebují, aby je někdo pouze vyslechl…
 • Psycholog tu je i pro ty, kteří na sobě nebo na vztazích k druhým lidem chtějí něco změnit, zlepšit, nebo třeba jen společně popřemýšlet o dosavadním životě…

Školní psycholog vykonává na škole činnost diagnostickou, konzultační
a poradenskou, a také terapeutickou
. Tyto činnosti jsou orientovány na práci
s jednotlivými žáky, s jejich zákonnými zástupci, s třídními kolektivy, s třídními učiteli
a dalšími pedagogickými pracovníky.

Pracuje jak s aktuálními problémy, tak s problémy dlouhodobými, které vyžadují cílenou a systematickou práci. Zejména se jedná o negativní jevy (záškoláctví, neprospěch, šikana, závislosti apod.).

S čím je možné se na školního psychologa obrátit:

 Žáci

Učení, prospěch

 • pokud máte problémy s učením, chcete se učit lépe, ale nevíte jak…
 • zhoršujete se, nejste tak úspěšní, jak byste chtěli, a moc nevíte co s tím…
 • nevíte, jak se učit, máte potíže soustředit se…
 • máte trému, strach ze zkoušení a chcete tento stav změnit…
 • chcete pokračovat ve studiu (na maturitním oboru, VOŠ, VŠ) a nejste si jisti svými možnostmi nebo tím, na jaký obor se zaměřit

Vztahy ve škole, ve třídě, s učiteli

 • necítíte se dobře ve své třídě, nevyhovuje vám atmosféra ve třídě…
 • máte problémy se spolužáky, nevycházíte s nimi…
 • máte problémy s učiteli, nevycházíte spolu, vázne vzájemná komunikace…
 • dostali jste se do problémů v souvislosti se svým chováním a nevíte, jak dál…

 

Osobní

 • potkala vás nějaká nepříjemná nebo traumatická situace, která vás natolik paralyzovala, že negativní emoce s ní spojené stále přetrvávají a nevidíte naději na jejich zlepšení (rozchod, rozvod rodičů, vážné onemocnění, úmrtí blízkého člověka, …)…
 • dostali jste se do problémů v souvislosti s alkoholem, drogami, cítíte, že jste závislí a chtěli byste poradit…
  • máte jakékoli jiné osobní problémy, které byste chtěli probrat, nebo se kterými byste chtěli pomoci (vztahy, problémy v rodině, sebedůvěra, stres, úzkost, deprese apod..)

Rodiče (zákonní zástupci)

Rodiče se na školního psychologa mohou obrátit, pokud chtějí konzultovat otázky výchovy a vzdělávání svých dětí, například:

 • otázky vhodného vedení dítěte, volba vhodných kázeňských postupů
 • vážné výchovné obtíže a problémy dítěte
 • podpoření, zvýšení potenciálu (možností, schopností, nadání) dítěte
 • osobnostní zvláštnosti dítěte, komunikace v období dospívání apod.
 • rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život dítěte a které chcete konzultovat (závorku vypustit)

 

Učitelé

Pedagogové můžou se školním psychologem spolupracovat a konzultovat vzdělávací
a výchovné otázky týkající se žáků, ale také jejich vlastní pedagogickou práci:

 • výukové problémy žáků
 • možnosti rozvoje potenciálu žáků v rámci studia
 • výchovné problémy žáků, komunikace a vztahy se žáky
 • sociální klima ve třídě, možnosti spolupráce na jejím zlepšení
 • prevence, ale i řešení již vzniklých negativních jevů v třídních kolektivech i ve škole (záškoláctví, šikana, apod.)
 • konzultace a podpora vlastní pedagogické práce, práce se syndromem vyhoření apod.

Práce s informacemi a důvěrnými daty školního psychologa

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní psycholog (a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých předpisů.

Back to Top