Obor vzdělání PODNIKÁNÍ.

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČO: 00508268, E-mail: iss@pbm.czn.cz
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

PODNIKÁNÍ

 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 353/2016 ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení:

Obor vzdělání s maturitní zkouškou: Podnikání (tento kód a název oboru se uvádí na přihlášce)

ŠVP: Podnikání

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků

Přihláška ke vzdělávání: Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli školy do 1. března 2019. Škola vyžaduje pro každé kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na tiskopisu předepsané ministerstvem (zde) a to i v případě, že v 2. kole se uchazeč hlásí na tentýž obor, na který nebyl přijat v 1. kole.

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • Vysvědčení z posledních třech ročníků SŠ;
  • lékařské potvrzení o schopnosti uchazeče vzdělávat se ve zvoleném oboru se nevyžaduje.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Úplnost přihlášky ke vzdělávání (řádné vyplnění)Uchazeči, kteří již studium ukončili v minulých letech, jsou povinni předložit/zaslat ověřenou kopii výučního listu současně s přihláškou ke vzdělávání. Pokud předloží originál výučního listu, pracovnice sekretariátu zhotoví kopii sama.
  1. Výsledky povinné jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZP.
    Každý uchazeč může v rámci 1. kola přijímacího řízení konat JPZ ve dvou termínech. Započítává se mu pouze lepší výsledek z každého testu, k horšímu výsledku se nepřihlíží. Maximální počet bodů je v testu z MAT i z ČJL stanoven na 50 bodů.

Termíny JPZ:
1. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě: 12. 4. 2019
2. řádný termín ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě: 15. 4. 2019

Pozvánky k JPZ budou školám zpřístupněny nejpozději 14 dní před jejím konáním, pak budou rozeslány uchazečům. Doporučujeme uvést na přihlášce kontaktní e-mailovou adresu, aby bylo možné poslat pozvánku elektronicky. Věnujte prosím pozornost všem údajům na pozvánce, zejména pokynům k povoleným pomůckám.

U uchazečů – cizinců, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z ČJL. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání se ověří rozhovorem.

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek. O vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.

Další informace o JPZ včetně s ilustračních testů najdete na www.cermat.cz

  1. Hodnocení prospěchu uchazeče na SŠ
    V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku se uchazečům hodnotí průměr známek ze všech předmětů za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku absolvované střední školy.

Uchazečům budou přidělovány body za výsledky na SŠ podle následující tabulky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení přijímacího řízení v 1. kole: Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 67 %, cca 33 % pak tvoří hodnocení prospěchu uchazeče na ZŠ.

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria): V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňovaná postupně od a) do c), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů:

a) lepší studijní průměr za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
b) lepší studijní průměr za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ
c) lepší studijní průměr za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí („nahlížení do spisu“): 29. 4. 2019 od 12.00 do 16.00 v sekretariátu školy.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: V souladu s platnými předpisy lze zveřejnit výsledky hodnocení uchazečů Centrem 28. 4. 2019. Dne 30. 4. 2019 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů na úřední desce školy a webových stránkách školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno po přijetí jejich přihlášky ke vzdělávání.

Přijatým uchazečům již nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude odesláno poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání proti výsledkům přijímacího řízení: Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

Potvrzení o nástupu ke studiu: Uchazeči přijatí do nástavbového studia, předkládají na školním formuláři svůj záměr ke studiu nastoupit (Potvrzení nástupu ke studiu – zde ), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.

Předložení výučního listu: Uchazeči o studium, kteří teprve studují závěrečný ročník a budou konat závěrečné zkoušky, jsou povinni předložit ověřenou kopii výučního listu k založení do spisu nejpozději do nástupu ke studiu, v opačném případě jejich rozhodnutí o přijetí ke studiu ztrácí platnost. Uchazečům, kteří předloží originál výučního listu osobně v sekretariátu, pořídí kopii pracovnice sekretariátu.

Termíny dalších kol přijímacího řízení: V případě, že se nenaplní předpokládané počty přijímaných žáků v prvním kole, budou vyhlašována další kola přijímacího řízení. Termíny případných dalších kol přijímacího řízení budou včas zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách školy. Protože se v dalších kolech nekonají jednotné přijímací zkoušky, budou případní uchazeči přijímání pouze podle počtu bodů dosažených za hodnocení prospěchu uchazeče na SŠ. Škola si vyhrazuje právo obory vzdělání neotevřít, pokud nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů.

31. 1. 2019

 

 

 

 

Back to Top