Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímání do vyššího ročníku

Hotelnictví – 4. ročník
31/2 – přijat(a)
30/2 – přijat(a)

Podnikání – 2. ročník
28/2 – přijat(a)

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Uchazeči o obor Podnikání odevzdávají místo zápisového lístku Potvrzení o nástupu ke studiu.

Zveřejněno dne 3. 7. 2020