Předměty

Škola ISŠ HPOS Příbram I/114
Název a kód RVP 65-42-M/01 Hotelnictví
Název ŠVP Hotelová škola
Vyučovací předmět Vyučovací hodiny za týden
Název Zkratky 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a lit. ČJL 4 4 4 4
1. cizí jazyk ANJ nebo NEJ 3 3 4 4
2. cizí jazyk CZJ* 4 3 3 3
Základy společenských věd ZSV 1 2 1 1
Dějepis DEJ 1 1 1 0
Základy přírodních věd (F,Ch,Eko) ZPV 3 1 0 0
Matematika MAT 3 3 3 4
Estetické vzdělávání EVZ 2 0 0 0
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Inf. a komun. technologie IKT 2 2 1 1
Ekonomika EKO 2 2 1 0
Účetnictví UCE 0 0 1 2
Technologie přípravy pokrmů TPP 0 3 0 1
Technika obsluhy a služeb TOS 3 2 0 0
Nauka o výživě NAV 0 0 0 2
Management a marketing MAM 0 0 1 3
Hotelový provoz HOP 0 0 2 2
Cestovní ruch CER 0 0 0 2
Zeměpis cestovního ruchu ZCR 0 2 1 0
Psychologie PSY 2 0 0 0
Komunikace ve službách KVS 2 1 0 0
Učební praxe UPR 0 0 7 0
Celkem za ročník 34 31 32 31
* škola nabízí ANJ, NEJ, FRJ, RUJ. Upřednostňuje se takový jazyk, pro který je větší počet zájemců
Back to Top